Парнична писарница

Писарница Основног суда у Лебану ради са странкама радним данима од 09.30 до 13.30 часова.

Разгледање списа врши се радним данима од 09.30 до 13.30 часова.

Шеф писарнице је Владимир Видојевић, телефон: 016/843-531 – локал 130.

Контакт: Уписничар парничне писарнице на телефон: 016/843-531 – локал 101.

Странка у парничној писарници може да оствари следећа права:

  • да сазна број предмета
  • име судије коме је предмет додељен
  • све информације о кретању предмета
  • извршити увид у предмет
  • молбом затражити препис или фотокопију писмена који се налазе у списима
  • добити потврду да је покренут спор
  • потврду да није покренут спор за развод брака
  • добити потврду правоснажности и извршности сваке судске одлуке