Судско особље

Положај, права и обавезе судског особља регулисани су Законом о уређењу судова, Законом о државним службеницима и намештеницима, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радих места Основног суда у Лебану.

Судско особље у Основном суду у Лебану чине:

  1. Судијски помоћници,
  2. Судијски приправници,
  3. Државни службеници и намештеници запослени на административним, рачуноводственим, техничким и осталим пратећим пословима од значаја за судску власт.

Број судског особља одређује председник суда актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, у складу са кадровским планом, а мерила за одређивање броја судског особља утврђује министар надлежан за послове правосуђа.

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ

Према Закону о уређњу судова судијски помоћник помаже судији, израђује нацрте судских одлука, проучава правна питања, судску праксу и правну литературу, израђује нацрте праних схватања, усвојена правна схватања припрема за објављивање и самостално или уз надзор и упутства судије врши послове одређене законом и Судским пословником.
Рад судијског помоћника оцењује председник суда једном годишње, по прибављеном мишљењу седнице одељења у које је судијски помоћник распоређен. Кад судијски помоћник није распоређен у одељење суда, мишељење се прибавља од судије или већа с којим судијски помоћник ради.

СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИЦИ

Према Закону о уређењу судова за судијског приправника прима се лице које је завршило правни факултет и испуњава опште услове за рад у државним органима.

Према важећем Судском пословнику судијски приправник упознаје се са предметима које му додели судија, прати суђења и усавршава се у складу са програмом обуке прописаним од стране институције надлежне за обуку у правосуђу и актом о унутрашњој органицизацији и систематизацији радних места у суду.