Пријемна писарница

 ПРИЈЕМНА ПИСАРНИЦА:

Пријемна писарница Основног суда у Лебану налази се у канцеларији бр. 7 и ради са странкама радним данима од 07.30 до 15.30 часова.

Шеф писарнице је Владимир Видојевић, телефон: 016/843-531 – локал 130.

Контакт: Референт пријемне писарнице на телефон: 016/843-531 – локал 107.

Сви поднесци, документација за покретање оставинских поступака, тужбе и разна друга писмена предају се у овој канцеларији.

Приликом пријема писмена службеник суда је дужан да странци на њен примерак стави пријемни печат суда.

Сва примљена документација у суд се наредног дана разврстава и прослеђује писарницама, где се документа обрађују и прослеђују даље на поступање.

Неопходно је да странке своје поднеске, ургенције и остала писмена сачине уредно.

ОВЕРЕ:

Странка је дужна да приликом овере докумената у суду, службенику овере прикаже:

 • личну карту или пасош (страна лица искључиво пасош),
 • уколико оверу захтева правно лице неопходно је службенику овере приказати на увид оригинал решења или извода из АПР-а за то правно лице и један примерак назначеног решења или извода из АПР-а у фотокопији које задржава суд,
 • примерке докумената који се оверавају (уговори  најмање 8 примерака, а остали документи најмање 2 примерка и по једна фотокопија личне карте за сваког потписника документа који се оверава),
 • признаницу о уплаћеној такси,
 • оригинал документа не старији од шест месеци.

Висина таксе за оверу докумената прописана је Законом о судским таксама („Сл. гласник РС“ бр.28/94, 16/97…31/09). и исту можете израчунати употребом калкулатора судских такси

Број жиро рачуна Основног суда у Лебану на који се врши уплата таксе за оверу докумената је:

бр. рачуна 840-30646845-73

сврха уплате: Такса за оверу

прималац: Основни суд у Лебану

Све информације у вези са овером докумената можете добити на шалтеру за овере и пријем писмена број 7.

Уколико странке нису у могућности да лично приступе у Суд ради овере докумената, постоји могућност да службеници суда врше оверу документа на локацији договореној са странком. Овера на лицу места се унапред заказује код управитеља судске писарнице у соби бр. 2 у приземљу зграде Суда.

ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ:

Приликом овере фотокопије документа странке морају службенику овере приложити оригинални примерак документа на увид.

потребан број докумената: минимум 2 (два) примерка фотокопије документа за који се врши овера, од којих један примерак задржава суд.

признаницу о уплаћеној такси: Први табак (лист А4) је 230,00 динара, а сваки следећи лист (А4) је 160,00 динара по једној овери. Жиро рачун за уплату.

ОВЕРА ПОТПИСА:

Таксе и потребна документа за поједине овере потписа:

ОП образац – потребно је приложити минимум 2 (два) примерка ОП обрасца и фотокопију личне карте.

  • такса за оверу износи 230,00 динара за један примерак, а за сваки следећи примерак увећава се за 160,00 динара.

Овлашћење и пуномоћ – потребно је приложити минимум 2 (два) примерка.

 • такса за оверу износи 560,00 динара без обзира на број примерака.

Изјава – потребно је приложити минимум 2 (два) примерка.

 • такса за оверу износи 230,00 динара за један примерак, а за сваки следећи примерак увећава се за 160,00 динара.

Сагласност – потребно је приложити минимум 2 (два) примерка.

  • такса за оверу износи 230,00 динара за један примерак, а за сваки следећи примерак увећава се за 160,00 динара.