Надлежност

Сходно одредби члана 3 тачка 31 Закона о седиштима и продручјима судова и јавних тужилаштава (сл.гл.рс бр.101/13) Основни суд у Лебану својом месном надлежношћу обухвата територију општина Бојник, Лебане и Медвеђа.

У складу са одредбама члана 22 Закона о уређењу судова, Основни суд у Лебану у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности.

Основни суд у првом степену суди у грађанскоправним споровима ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд.

Основни суд у првом степену суди у стамбеним споровима; споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног односа; о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом; споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада.

Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ ако није надлежандруги суд и врши друге послове одређене законом.

Територија надлежности Основног суда у Лебану

lebane mapa

Територијална надлежност по општинама: