Судије

Судије Основног суда у Лебану

 КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ:

судија Бојана Стевановић – Председник одељења

судија Силвана Станковић

судија Наталија Недељковић 

ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ:

судија Јелена Бранковић – (П) – Председник одељења

судија Дејан Илић – (П), (П1)

судија Александар Стојановић – (П), (П1), (П2)

судија Александра Стаменковић Цветановић – (П)

судија Светомир Цветковић – (П2)

судија Бојана Стевановић – (П)

судија Наталија Недељковић  – (П)

судија Саша Димитријевић – (П)

судија Саша Бранковић – (П)

ВАНПАРНИЧНО И ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ:

судија Александра Стаменковић Цветановић – извршења и ванпарнични предмети

судија Јелена Бранковић – ванпарнични предмети

судија Дејан Илић – ванпарнични предмети

судија Александар Стојановић – ванпарнични предмети

судија Светомир Цветковић – ванпарнични предмети

судија Бојана Стевановић – ванпарнични предмети

судија Наталија Недељковић  – ванпарнични предмети

судија Саша Димитријевић – ванпарнични предмети

судија Саша Бранковић – ванпарнични предмети

Судије које поступају у предметима по Закону о спречавању насиља у породици:

судија Светомир Цветковић

судија Александар Стојановић

Закон о судијама регулише: избор судије, поступак за избор, заклетву и ступање на функцију, престанак функције као и жалбу на одлуку о престанку функције.

За судију Основног суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет, положен правосудни испит и најмање три године радног искуства у правној струци након положеног правосудног испита, који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције.

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима за Основни суд у Лебану утврђено је да судијску функцију у овом суду обавља 10 судија са председником суда.

Судије су распоређене у већа чији број и састав одређује председник суда Годишњим распоредом послова судија који се усваја на седници свих судија до 01. децембра текуће године за наредну годину.