Apostille потврда

Оверавање јавних исправа намењених иностранству врши се у судској управи. Захтев за оверу документа apostille печатом са пратећом документацијом предаје се на пријемној писарници, канцеларија бр. 7.

За оверу је потребно:

  • документ који се оверава
  • фотокопија документа који се оверава који остаје суду
  • фотокопија личне карте подносиоца

Износ таксе за оверу:

  •  дипломе, потврде и изводе од матичара, овера пуномоћи 2.090,00

Број жиро рачуна Основног суда у Лебану на који се врши уплата таксе за оверу докумената је:
бр. Рачуна: 840-30646845-73
сврха уплате: Такса за apostille оверу
прималац: Основни суд у Лебану

Шта је Apostille?

Протеком времена показало се да, иако је само формалност, компликована процедура легализације, не може да прати развој међународно-правног саобраћаја и потребе савременог света, што је имало за резултат договор између одређеног броја држава да потпишу у Хагу, 05.октобра 1961. године, Конвенцију о укидању потребе легализације страних јавних исправа.

Потврда Apostille је једина формалност, која према одредбама Конвенције, може да се захтева да би јавне исправе, сачињене на територији једне државе потписнице, могле да се употребе на територији свих држава потписница, са доказном снагом коју имају и јавне исправе тих држава.

Потврда Apostille издаје се на захтев сваког имаоца исправе.
Конвенцијом је одређено на које јавне исправе се примењује, а на које се не може применити.

Примењује се на исправе које издају органи или службеници државног правосуђа, јавног тужилаштва, судских писарница и судски извршитељи, на административне исправе, исправе које је издао или оверио јавни бележник, службене наводе о уписима у јавне књиге и на службне овере потписа на приватним исправама.

Не примењује се на исправе које су издали дипломатско-конзуларни представници и на исправе које се непосредно односе на неки трговински или царински посао.

У Србији је за издавање потврде Apostille надлежан Oсновни суд, за јавне исправе које су саставили, издали или оверили органи са седиштем на подручју тог суда.

Потврду Apostille потписује председник Основног суда или судија кога он овласти и снабдевена је печатом тог суда.