Кривична писарница

Писарница Основног суда у Лебану ради са странкама радним данима од 09.30 до 13.30 часова.

Разгледање списа врши се радним данима од 09.30 до 13.30 часова.

Шеф писарнице је Владимир Видојевић, телефон: 016/843-531 – локал 130.

Контакт: Уписничар кривичне писарнице на телефон: 016/843-531 – локал 101.

Странкa се у кривичној писарници може информисати о следећим стварима:

  • броју предмета
  • име судије којем је предмет додељен у рад
  • све информације о кретању предмета
  • разгледање и преписивање списа
  • молбом затражити препис или фотокопију писмена који су у предмету

Кривична писарница издаје уверења да се против лица не води кривични поступак и да лице није под истрагом.

Предаја захтева за издавање овог уверења се врши на пријемном шалтеру, а подизање готовог уверења је на шалтеру кривичне писарнице, у временуод 13:00 до 14:30 часова.

Образац захтева можете преузети овде pdf

Такса за уверење се не плаћа у колико се уверење тражи ради запослења и остваривања права из пензијског осигурања.

Такса за издавање уверења износи 190,00динара.

Уверење се издаје за територију за коју је надлежан Основнисуд у Лебану.