Обавештење

Поштовани грађани,

Обавештавамо Вас да новоизабрана судија Јелена Бранковић која се први пут бирају на судијску функцију за Основни суд у Лебану положила заклетву пред  Скупштином Републике Србије дана 22.11.2018. године, ступила на функцију дана 23.11.2018. године и поступаће по предметима у парничној материји.

Новоизабрној судији – носиоцу правосудне функције желимо успешан рад.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е:

 

Поштовани грађани,zakletva-sudije

Обавештавамо Вас да су изабране судије који се први пут бирају на судијску функцију за Основни суд у Лебану положили заклетву пред  Скупштином Републике Србије дана 01.12.2015. године, а ступају на функцију 02.12.2015. године.

Изабране судије за Основни суд у Лебану су:

  1. судија Димитријевић Саша, поступаће по предметима у парничној материји,
  2. судија Јовићевић Татјана, поступаће по предметима у парничној материји,
  3. судија Недељковић Наталија, поступаће по предметима у кривичној материји,
  4. судија Стевановић Бојана, поступаће по предметима у кривичној материји.

Новоизабраним носиоцима правосудних функција желимо успешан рад.

ОСНОВНИ СУД У ЛЕБАНУ ДОБИТНИК НАГРАДЕ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА

nik_1468_9Врховни касациони суд, доделио је награду Основном суду у Лебану за постигнуте резултате и напредак у текућој у односу на претходну годину, дана 11. октобра 2016. године на Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи, у првој категорији награда судовима који бележе највеће повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године.

Награде и признања најбољим и најажурнијим првостепеним судовима у Србији додељене су у циљу промовисања ефикасности, квалитета и иновативности у раду. Више о томе прочитајте на овом линку

ОБАВЕШТЕЊЕ

images (1)

Поштовани грађани,

Чланом 9. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву („Сл. гласник РС“, бр. 6/2015) одређено је да у градовима, односно општинама за које нису именовани јавни бележници, до именовања јавних бележника послове потврђивања (солемнизације) исправе за које је законом прописана искључива надлежност јавних бележника вршити основни судови у складу са законом.

Обавештавамо Вас да је дана 04.05.2015. године почео са радом јавни бележник Александар Исламовић на адреси: Лебане, улица Цара Душана број 72, чија надлежност обухвата територију Општине Лебане, Општине Бојник и Општине Медвеђа.

Сходно томе почев од 04.05.2015. године Основни суд у Лебану више није надлежан за обављање послова потврђивања (солемнизације) исправе за које је законом прописана искључива надлежност јавних бележника и то нарочито:

1) уговори о промету непокретности;
2) уговори о хипотеци и заложна изјава ако не садрже изричиту изјаву обавезаног лица да се на основу уговора о хипотеци односно заложне изјаве може ради остварења дуговане чинидбе, по доспелости обавезе непосредно спровести принудно извршење;
3) уговор којим се заснивају стварне и личне службености,
4) уговор о доживотном издржавању
5)уговор о уступању и расподели иовине за живота
6) споразум о деоби заједничке имовине супружника
7) брачни уговор
8) уговор о управљању и располагању заједничком имовином супружника

У облику јавнобележничког записа за чије сачињавање је надлежан искључиво јавни бележник, сачињавају се:

1) уговори о располагању непокретностима пословно неспособних лица;
2) споразуми о законском издржавању, у складу са законом;
3) уговори о хипотеци и заложне изјаве ако садрже изричиту изјаву обавезаног лица да се на основу уговора о хипотеци, односно заложне изјаве може ради остварења дуговане чинидбе, по доспелости обавезе непосредно спровести принудно извршење, било судским било вансудским путем.

Уговори, односно изјаве којима се мењају правни односи настали закључењем уговора или давањем изјава (предходно наведених) закључују се, односно дају у облику јавнобележничког записа.

КОНТАКТ:
Јавни бележник Александар Исламовић
ул. Цара Душана бр. 72 16230 Лебане
e.mail: belezniklebane@hotmail.com
бр. телефона: 060-0987975, 016/843-062

www.beleznik.org