Судије

Судије Основног суда у Лебану

 КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ:

судија Наталија Недељковић – Председник одељења

судија Бојана Стевановић

ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ:

судија Саша Димитријевић – (П)- Председник одељења

судија Јелена Бранковић – (П)

судија Дејан Илић – (П)

судија Марија Јовић – (П)

судија Александар Стојановић – (П)

судија Александра Стаменковић Цветановић – (П)

судија Светомир Цветковић – (П2)

судија Зоран Марковић – (П1)

ВАНПАРНИЧНО И ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ:

судија Зоран Марковић

Судије које поступају у предметима по Закону о спречавању насиља у породици:

судија Светомир Цветковић

судија Наталија Недељковић

судија Бојана Стевановић

Закон о судијама регулише: избор судије, поступак за избор, заклетву и ступање на функцију, престанак функције као и жалбу на одлуку о престанку функције.

За судију Основног суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет, положен правосудни испит и најмање три године радног искуства у правној струци након положеног правосудног испита, који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције.

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима за Основни суд у Лебану утврђено је да судијску функцију у овом суду обавља 10 судија са председником суда.

Судије су распоређене у већа чији број и састав одређује председник суда Годишњим распоредом послова судија који се усваја на седници свих судија до 01. децембра текуће године за наредну годину.